معرفی

مشخصات فردی

شادی عظیم زاده

نام - نام خانوادگی : شادی   عظیم زاده

پست الکترونیکی : sh_azimzadeh@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق قضایی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سوابق اجرایی

  1. سردفتر اسناد رسمی از 1386 تا 1388
  2. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق واحد علوم تحقیقات شهر قدس دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تا کنون
  3. عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد الکترونیکی ( مجازی) دانشگاه آزاد اسلامی از 1390 تا 1394
  4. عضو شورای آموزشی و کمیته انضباطی- اداری کارکنان واحد الکترونیکی ( مجازی ) دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1393 تا 1394
  5. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی از 1394 تا کنون
  6. مدیر پژوهش و امور آموزشی و فن آوری دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب از سال 1395 تا کنون
  7. عضو شورای آموزشی و دبیر شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب از سال 1395 تا کنون
  8. عضو کمیته انضباطی - آموزشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی واحد تهران جنوب از سال 1395 تا کنون
  9. عضو کمیته ارزیابی کانون ها و تخصیص بودجه فعالیت و حمایت مالی از کانون های فرهنگی - اجتماعی - دینی - مذهبی - هنری - ادبی واحد تهران جنوب از سال 1395 تا کنون
  10. عضو کمیته تخصصی رشته حقوق - گروه علوم انسانی  توسط شورای برنامه ریزی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1395 به مدت دو سال


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق جزا و جرم شناسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر امور پژوهش و آموزشی و فن آوری دانشکده

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

شادی عظیم زاده
شادی عظیم زاده

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^